Μεταβλητές, εκφράσεις και εντολές

Μαθαίνουμε πώς να δημιουργούμε μεταβλητές και να αποθηκεύουμε δεδομένα σε αυτές τις μεταβλητές.