Λίστες

Εξετάζουμε την απλούστερη δομή δεδομένων της Python - τη λίστα. Οι λίστες μπορούν να αποθηκεύσουν περισσότερα από ένα στοιχεία σε μια μεταβλητή.